Børne- og Familieudvalget har nu gennemgået de 97 høringssvar, som de har modtaget fra borgere, faglige organisationer, foreninger og lokalfora. Nu arbejdes der videre med forslagene og høringsvarene, indtil Kommunalbestyrelsen træffer den endelige beslutning den 25. januar 2023.

Der har været stor interesse for at deltage i høringen om en ny skolestruktur i Vordingborg Kommune. Høringsperioden foregik fra den 22. september til den 22. november 2022 og resulterede i 97 høringsvar fra borgere, faglige organisationer, foreninger og lokalfora.

Børne- og Familieudvalget fik på sit møde den 30. november præsenteret høringssvarene under følgende oveskrifter baseret på indholdet i høringssvarene:

Tidsperspektiv og implementering af eventuelt ny struktur
Økonomi og tildeling
Faglighed og trivsel
Specialundervisning og inklusion
Befordring mellem skole og hjem, sikker skolevej
Matrikler, fysiske faciliteter, forberedelses- og faglokaler
Konkrete løsningsforslag
Andet (bl.a skoleklub, forslag om landsbyordning mm.)
De fleste høringssvar forholder sig meget konkret til de skoleafdelinger, der foreslås lukket i de to modeller, som har været i høring. Det drejer sig om afdelingerne Ørslev, Marienberg, Mern, Hjertebjerg, Fanefjord og Bårse i model 1 og afdelingerne Marienberg, Mern, Fanefjord og Bårse i model 2.

Udover at drøfte de 97 høringsvar, besluttede Børne- og Familieudvalget at følgende emner nu skal indarbejdes i de to forslag til en fremadrettet skolestruktur, som har været i høring:

Konkrete scenarier for busruter (transporttid og trafiksikkerhed)
Beskrivelse af rammer for mindre hold samt for lærernes forberedelsesmuligheder
Beskrivelse af rammer om foreningsaktiviteter på de matrikler, der måtte blive nedlagt
Beskrivelse af rammer for klubberne
Beskrivelse af muligheder for frihed til skolerne ift. klassedannelser samt herunder forventede klassekvotienter på de sammenlagte enheder
Procesplan for dialog med forældre og elever
Muligheder for forbedring af trivsel og fagligt udbytte og skolernes renommé.
Formand for Børne- og Familieudvalget, Else-Marie Langballe Sørensen, glæder sig over, at så mange har brugt tid på at give deres mening til kende og bidrage med viden og forslag til den kommende beslutning.

”Der er ingen tvivl om, at vores skoler ligger rigtig mange på sinde. Vi har i Børne- og Familieudvalget fået mange forslag til, hvordan den kommende skolestruktur bør se ud og hvilke overvejelser, vi skal huske at have med i det kommende arbejde. Det er vi utroligt taknemmelige for. Der er mange forskellige idéer og holdninger repræsenteret i de 97 høringssvar, som vi har modtaget. Nu ligger der et stort arbejde foran os med at tage afsæt i høringssvarene og få arbejdet videre med de to modeller, som har været i høring,” siger udvalgsformanden.

Næste skridt bliver nu, at økonomiudvalg og kommunalbestyrelse på deres møder i december skal forholde sig til de indkomne høringsvar, hvorefter den endelige beslutning om ny skolestruktur forventeligt træffes på kommunalbestyrelsens møde den 25. januar efter forudgående behandling i Børne- og Familieudvalget den 4. januar og økonomiudvalget den 18. januar.

Læs mere her

Foto: ABW