​Med et nyt Udsatteråd vil Region Sjælland i større grad være med til at sætte socialt udsathed på dagsordenen. Målet er at give de socialt udsatte borgere mulighed for en tydeligere stemme, så de i højere grad kan deltage i demokratiske processer og bidrage til at kvalificere politiske beslutninger.

– Sundhedssystemet kan for udsatte borgere virke stort, uoverskueligt og svært at finde plads i. Her kan det nye Udsatteråd hjælpe med at skabe en platform til at sikre inddragelse, og jeg forventer i det hele taget, at rådet bliver vigtigt i kampen for at mindske ulighed i sundhed. Jeg glæder mig til arbejdet i rådet og i formandskabet og til at være i tæt dialog om at få sat de rigtige ting på dagsordenen, siger René Vejby Kierch, formand for Region Sjællands nye Udsatteråd og medlem af Regionsrådet.

Udsatterådet skal bidrage med viden om socialt udsatte borgeres forhold i relevante politiske og administrative processer. Nogle af de første opgaver, hvor rådet kan medvirke, er fx implementering af Regionsrådets strategi 2022-2025, at føre regionens Frivilligpolitik og Pårørendepolitik ud i livet og deltage i udvikling af konkrete initiativer.

Nedbryde fordomme

Udsatterådet behandler ikke enkeltsager, men borgere kan henvende sig direkte til rådet med problemstillinger, som det kan drøfte. Noget der glæder rådets nye næstformand Marlene Gjøstrand, som har erfaring med vold i nære relationer og negativ social kontrol samt erfaring med borgerinddragelse efter fem års virke i Udsatterådet i Køge Kommune, hvor hun lige nu sidder som formand.

– Jeg ser rådet som et vigtigt talerør for almindelige borgere over for fagfolk og politikere, for der kan i dag i flere sammenhænge opleves både en distance, men også uvidenhed. Min forhåbning er, at rådet kan være med til at nedbryde de fordomme og den stigmatisering, som socialt udsatte borgere lever med, siger Marlene Gjøstrand, der er udpeget som næstformand i Region Sjællands nye Udsatteråd.

Tilgodese socialt udsattes behov

Det er Regionsrådet, som har besluttet at nedsætte et regionalt udsatteråd og har tidligere i år behandlet og lagt sig fast på kommissoriet for og sammensætningen af Udsatterådet. De politiske udvalg får nu mulighed for at invitere Udsatterådet til at deltage på møder med henblik på dialog om udvalgte emner i relation til eksempelvis socialområdet, psykiatrien, sygehusene eller øvrige sundhedstilbud.

– Udsatterådets viden om socialt udsatte borgere bliver meget værdifulde bidrag i vores arbejde for at sikre mere lighed i sundhed. Mit håb er, at vi ved at inddrage rådet kan være med til at hæve de politiske drøftelser og beslutninger på udvalgte områder til gavn for de mange socialt udsatte borgere i vores region, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Fakta

​Udsatterådet i Region Sjælland består af 15 medlemmer. Heraf fem repræsentanter fra Regionsrådet, fem repræsentanter fra kommunale udsatteråd i regionen samt fem repræsentanter fra SIND, SAND, Røde Kors, Danske Patienter og socialsygeplejerskerne i Region Sjælland.

Socialt udsatte skal i denne sammenhæng ses som mennesker, der har svære sociale problemer som for eksempel en sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed, prostitution eller senfølger efter seksuelle overgreb. ​​

Kilde

Foto: ADL