908 hektar lavbundsjorde i kommunen kan nu blive omlagt til gavn for klima og natur. Det svarer til arealet af cirka 1.300 fodboldbaner. Vordingborg Kommune har nemlig fået tilsagn fra Miljøstyrelsen til gennemførelse af otte lavbundsprojekter under den såkaldte klima-lavbundsordning. Ordningen er en national tilskudsordning, og med tilsagnet følger et budget på 116 millioner kroner til brug for projekterne og kompensation til lodsejerne.

Udtagning af lavbundsjordene skal bidrage til at reducere klimabelastningen og udvaskningen af kvælstof, samt skabe bedre biodiversitet.

Klimaeffekten opstår ved at hæve vandstanden på de ofte meget gennem drænede jorde, samt ved at dyrkningen ophører, hvorved nedbrydningen af kulstof sker langsommere eller ophører helt, og der udledes færre drivhusgasser. Projekterne kan dermed bidrage til opfyldelse af Danmarks EU-forpligtigelser på klima- og naturområdet.

I løbet af sommeren og efteråret vil kommunen kontakte de berørte lodsejere, så forundersøgelserne kan sættes i gang. Målet er, at de første projekter kan være realiseret indenfor et par år.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kilde

Foto: ABW