Der er nyt fra kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen afholdt møde onsdag den 29. juni. På dagsordenen var blandt andet Grøn Pulje, forslag til Kommuneplan 2022 og opførelsen af en stålhal på Klintholm Havn, der standses grundet stigende priser.

Oprettelse af Grøn Pulje

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal oprettes en Grøn Pulje til administration af midler til kompensation for etableringen af vedvarende energianlæg. Puljemidlerne indbetales af projektejer ved tilslutningen af nye industrielle solcelleanlæg til elnettet.

Det blev besluttet, at alle i kommunen kan ansøge om midler fra puljen, herunder private, virksomheder, foreninger m.fl.. Ansøgninger prioriteres efter kriterier, hvor der lægges vægt på grønne løsninger, projekter i nærområderne ved energianlæggene og projekter, der kan anvendes af mange mennesker.

Da pengene bliver indbetalt løbende til puljen, alt efter hvornår der bygges nye vedvarende energianlæg, blev det besluttet, at der annonceres ansøgningsrunder, når pengene er indbetalt til kommunen. I forbindelse med annonceringen vil alle praktiske forhold også blive oplyst, såsom krav til ansøgningsmateriale, prioriteringskriterier, tidsfrister m.m.

Det forventes, at der i 2022 bliver indbetalt ca. 3 mio. kr. til den grønne pulje.

Forslag til Kommuneplan 2022

På baggrund af – Kommuneplanstrategi 2019 – , hvori det blev besluttet at foretage en delvis revision af Kommuneplan 2018, er der nu udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2022.

Revisionen omhandler primært indarbejdelse af FN’s verdensmål, landskabsudpegninger, landsbyplanlægning, klima og arealer til byvækst, som var fokusområder i planstrategien. Herudover er der indarbejdet landsplandirektiver for sommerhusområder, udviklingsområder i kystnærhedszonen og gasledning til Lolland-Falster, som staten har vedtaget siden den seneste revision af kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 29. juni besluttet at sende forslaget til kommuneplan i 8 ugers offentlig høring. Pga. sommerferien sendes forslaget først i høring i starten af august, og det vil være i høring frem til 26. september 2022. Der vil i forbindelse med høringen blive afholdt informationsmøder i de 3 købstæder.

Opførelse af stålhal på Klintholm Havn stoppes grundet stigende priser

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at opførelsen af en stålhal på Klintholm Havn skal stoppes på grund af stigende priser. Projektet genovervejes inden for 2 år.

Øget jordhåndtering grundet ny placering, et større areal og voldsomme prisstigninger på markedet, er årsag til, at prisen på opførelsen af stålhallen er steget voldsomt. Derfor har der været ansøgt om yderligere bevillinger.

I den mellemliggende periode er prisen dog øget betydeligt, og de fleste leverandører kan ikke levere fastpriser på byggematerialer og levering og tager forbehold for prisreguleringer dag for dag.

Den samlede tilbudspris på projektet, siden Kommunalbestyrelsen sidst har truffet deres beslutning, er steget med ca. 13 %, som kun er gældende frem til den 25. maj 2022. Der er fremadrettet varslet yderligere prisstigninger fra adskillige leverandører, og priserne vil formentlig stige yderligere.

Administrationen vurderer, at projektet ikke kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling, som allerede er overskredet. Det er ej heller muligt at bestemme den endelige tilbudssum, idet udførelsestidspunktet endnu ikke er kendt. Derfor er Kommunalbestyrelsen blevet anbefalet at standse projektet.

Projektet omkring toiletbygning og bygning til Toldstyrelsen færdigprojekteres og sendes i udbud. Når priserne på de bygninger kendes, tages der stilling til, om de også skal udskydes.

Kilde.

Find hele referatet her

 

Foto; ABW